A A A

Autorzy


Iwona Arabas
dr hab., prof. Polskiej Akademii NaukInstytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

Zainteresowania badawcze:
Rola gabinetów osobliwości jako protomuzeów nauki i znaczenia dla polskiego przyrodoznawstwa gabinetu historii naturalnej księĪnej Anny Jabł onowskiej (dokumentacja odnaleziona w Archiwum RAN w St. Petersburgu). Tradycyjne lecznictwo współ czesnej Japonii.

Wybrane publikacje:
Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006 (rozdział dotyczący A. Leśniewskiej), s. 245–258.
“Blazing the Trail”– Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, http://www.histpharm.org/40ishpBerlin/L04F.pdf [dostęp: 23 V 2016], s. 1–6.
Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, w: Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę, Ciechanowiec 2011, s. 9–27.

Stefan Ciara
dr hab., profesor emeritus

Zainteresowania badawcze:
Historia Polski XVII w.; dzieje Lwowa, zwłaszcza jego środowisk naukowych, w XIX–XX w.; nauki pomocnicze historii, szczególnie archiwistyka i jej historia.

Wybrane publikacje:
Stanisław Ptaszycki – ambasador polskiej nauki nad Newą, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski , Pułtusk 2014, s. 193–201.

Jan Engelgard
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości)

Zainteresowania badawcze:
Historia najnowsza, XIX–XX w., Narodowa Demokracja.

Wybrane publikacje:
Roman Dmowski 1864–1939 (album), Warszawa–Stalowa Wola 2014.
Roman Dmowski wobec Rosji, w: Myśl polityczna Romana Dmowskiego, Warszawa 2009.
Portrety uczestników Polskiego Zjazdu Politycznego w Moskwie w 1917 roku, w: Archiwum Narodowej Demokracji, t. 2, Warszawa 2014.

Bartłomiej Garczyk
dr
Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze:
Historia i kultura Rosji i ZSRR, radziecka polityka narodowościowa, dzieje Polonii w Rosji.

Wybrane publikacje:
300-lecie Petersburga w polskiej literaturze historycznej, w: Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, red. M. Kosman, Poznań 2011.
Aleksander Lednicki – wybitny polski adwokat, polityk i społecznik w imperium rosyjskim, w: P. Majer, M. Seroka, K.M. Wojciechowski (red.), Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, Olsztyn 2012.
Ethnic structure of St. Petersburg–Petrograd–Leningrad in the period of 1703–1991, „Studia Historiae Oeconomicae”, Poznań 2013, Volume 31.
Музыкальный салон Марии Шимановской в Петербурге,w: Россия-Польша. Два аспекта европейской культуры. Сборник научных статей XVIII царскосельской конференции, СПБ 2012.
Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703–1917, Poznań 2015.
Polacy w Piotrogrodzie–Leningradzie w latach 1917–1941, „Przegląd Wschodni” 2014, t. 14, z. 1.
Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917 – 1941 na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu, Poznań 2011.
Rozwój kultury mniejszości narodowych Petersburga po 1991 roku – zarys problematyki, w: Rue de tolérance – kartka z dziejów miasta nad Newą, w: G. Błaszczyk, P. Kraszewski (red.), Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, Poznań 2010.
Сборник материалов международной научно-практической конференции „Гуманитарная культура как фактор успиешного развития личности”, Брянск 2013.

Robert Gawkowski
dr
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania badawcze:
Historia sportu, historia edukacji polskiej.

Wybrane publikacje:
Biogram M. Michałowicza w piśmie uczelni, „UW” 54/2011.
Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Lekarze akademiccy w służbie sportu w 20-leciu międzywojennym, w: Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2009.

Marek Herma
dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zainteresowania badawcze:
Rosja w polityce międzynarodowej w XIX–XX wieku, Polacy w rosyjskiej Marynarce Wojennej, I wojna światowa, dzieje Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej.

Wybrane publikacje:
Pod banderą św. Andrzeja: rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914–1917, seria Prace Monograficzne, Akademia Pedagogiczna, nr 340, Kraków 2002, s. 162.
Polacy – oficerowie Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w walkach podczas pierwszej wojny światowej, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2015, nr 1, s. 154–166.
Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917, seria Prace Monograficzne, Uniwersytet Pedagogiczny, nr 561, Kraków 2010, s. 625.

Roman Jurkowski
dr hab.
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zainteresowania badawcze:
Dzieje ziem zabranych i polska myśl polityczna na tych obszarach w XIX i na początku XX w.; stosunki polsko-rosyjskie w XIX w.; Polacy, Litwini, Białorusini, Żydzi na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przykładowe publikacje:
Было ли возможным сотрудничество польских и русских помещиков- землевладельцев в 9 западных губерниях во время выборов в І–ІV Государственные думы и в Государственный совет в 1906, 1909, 1910 и 1913 годах? „Таврические чтиения” 2011, Актуальные проблемы истории парламентаризма. Международная научная конференция, Санкт Петербург 2012, с. 51–62.
Jeszcze o „paradoksach” imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym, „Echa Przeszłości” 2013, R. 14, s. 93–107.
Польские депитаты Государственного Совета против попытков П. А. Столыпина введения в 1906 году земств в западных губерниях, „Таврические чтения 2012”, Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная Научная Конференция, С. Петербург, Таврический дворец, 19 октября 2012. Сборник Научных.статей, СПб.: Издательство „Элексис” 2013, Ч. 2. с. 80–93.
Successes and Failures. Polish Landowners from the Nine Western Provinces in the Elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906–1913, Olsztyn 2010, s. 152.
Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i
Rady Państwa 1906–1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 514.

Małgorzata Karpińska
dr hab.
Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze:
Historia społeczna XIX w., historia parlamentaryzmu polskiego, historia kobiet.

Wybrane publikacje:
„Przy świetle dziennym obnażanie kobiety”. Kobieta w oczach polskiego fizjonomisty w XIX w., w: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytm życia, rytm codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – Jedna przestrzeń, Kraków 2015.
Ziemie polskie [po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie. Królestwo polskie i zabór rosyjski – do 1831 roku], w: Historie Polski w XIX wieku, t. 2. Historie polityczne, cz. 1, Warszawa 2013.

Mariusz Kulik
dr
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Zainteresowania badawcze:
Polacy w Cesarstwie Rosyjskim, Rosjanie w Królestwie Polskim w XIX w., Polacy w armii rosyjskiej w XIX i na początku XX w., udział Polaków w konfliktach zbrojnych prowadzonych przez Rosję w XIX w.

Wybrane publikacje:
Akademicki system kształcenia w armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 271–286.
Motywacje Polaków wstępujących do rosyjskich szkół wojskowych (1865–1914), w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli. „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 167–185.
Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Warszawa 2008, s. 210.
Поляки в русском офицерском корпусе во время первой мировой войны, w: Первая мировая война – пролог XX века, ред. Е. Сергеев, т. 2, Москва 2015, с. 181–186.

Jarosław Kurkowski
dr
Instytut Historii Nauki PAN

Zainteresowania badawcze:
Historia kultury XVII–XVIII w.

Wybrane publikacje:
Dzieje Rosji w piśmiennictwie doby stanisławowskiej. Część I: do pierwszego rozbioru, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 199–240.

Ryszard Mielczarek
dr
emerytowany pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Zainteresowania badawcze:
Pierwsze pokolenie polskich ludzi morza, którzy tworzyli podstawy gospodarki morskiej II RP.

Wybrane publikacje:
R. Mielczarek, A.M. Pożarski, Aleksander Ignacy Rokicki (1866–1916), doktor medycyny, flagowy lekarz – generał major floty rosyjskiej, „Nautologia” 2015, nr 152.
Czesław Małyszewicz (1876–1929), pracownik administracji morskiej, „Przegląd Morski” 2004, nr 7–8.
Inż. kmdr. Mikołaj Berens (1881–1944), „Biuletyn Historyczny” 1987, nr 10, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Kpt. Mar. Rez. Feliks Paweł Rostkowski (1892–1981), „Biuletyn Historyczny” 2003, nr 18, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Szawernowski Włodzimierz Kajetan (1872–1944), inżynier, „Polski Słownik Biograficzny” 2010, s. 193.
Witold Panasiewicz (1875–1959), oficer Marynarki Wojennej i Handlowej, pracownik administracji morskiej, „Przegląd Morski” 1987, nr 9.

Anna Mistewicz
Muzeum Narodowe w Warszawie

Zainteresowania badawcze:
Konserwacja zabytków metalowych i emaliowanych, historia pierwszego stałego mostu w Warszawie  mostu Kierbedzia (zabezpieczenie i ekspozycja jago zachowanych fragmentów).

Przykładowe publikacje:
A. Mistewicz i in., Dwa Mosty Warszawy. 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego, Two Bridges of Warsaw. 150 Years of Kierbedź Bridge & 100 Years of Poniatowski Bridge, Miasto Stołeczne Warszawa 2014.

Franciszek Nowiński
dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Gdański

Zainteresowania badawcze:
Szeroko rozumiane dzieje Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem XIX–XX w.; Uniwersytet Petersburski i związani z nim Polacy, zarówno studenci, jak i wykładowcy; Syberia i zesłania Polaków w XIX w., prawne aspekty zesłań, warunki życia na zesłaniu, działalność Kościoła katolickiego na Syberii, udział Polaków w badaniach naukowych Syberii i działalność gospodarcza.

Przykładowe publikacje:
Elity Petersburga wobec działań koalicji antyrosyjskiej na Bałtyku w okresie wojny krymskiej, w: Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej, red. F. Apanowicz i Z. Opacki, Gdańsk 2006, s. 33–58.
Geneza zaburzeń studenckich na Uniwersytecie Petersburskim w 1861 r., „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 6, s. 87–96.
Korpus Morski w Petersburgu i jego polscy absolwenci, w: Pomorze, okno na świat. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. A. Paner i M. Kosznicki, Gdańsk 2002, s.145–171.
Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 3, s. 19–34.
Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832–1884, Wrocław 1986.
Polacy w Uniwersytecie Petersburskim przed Powstaniem Styczniowym, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 587–616.
Polscy profesorowie na Uniwersytecie Petersburskim w XIX w., „Przegląd Humanistyczny”, 1985, nr 11–12, s. 41–52.
Uniwersytet Petersburski w systemie szkolnictwa uniwersyteckiego Rosji (do lat 80-tych XIX w.), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 27, s. 37–57.

Zbigniew Opacki
prof. dr hab.
Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Zainteresowania badawcze:
Polska i rosyjska myśl polityczna XIX i XX w.; stosunki polsko-rosyjskie w XIXXX w.; historia nauki i instytucji naukowych Polski i Rosji.

Wybrane publikacje:
Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, Gdańsk 2013.
Контакты научных кругов Кракова с российскими учеными в конце XIX–начале XX в. / Российско-польские научные связи в XIX–XX вв., Москва 2003.
Marian Zdziechowski a emigracja rosyjska – kontakty, opinie, refleksje, w: Emigracja rosyjska. Losy i idee, Łódź 2002.
Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914–1938, Gdańsk 2006.
Rosja w historii Mariana Zdziechowskiego, w: Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i
W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku, Gdańsk 1996.

Tomasz Szwaciński
dr
adiunkt, Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski
Biblioteka Narodowa

Zainteresowania badawcze:
Historia zbiorów polskich w Rosji, stosunki polsko-rosyjskie w XVIII w.

Wybrane publikacje:
Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej. Postawienie Problemu, „Kwartalnik Historyczny” 2011, R. 118, 2011, z. 1, s. 47–83.
Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie kryzysu ostrogskiego, „Kwartalnik Historyczny” 2012, R. 119, z. 1, s. 31–65.

Dariusz Tarasiuk
dr hab.
Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zainteresowania badawcze:
Polacy w imperium rosyjskim w latach I wojny światowej.

Wybrane publikacje:
Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.

Irena Wodzianowska
dr
Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zainteresowania badawcze:
Dzieje Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim, historia Rosji, Cerkiew greckokatolicka w XVIII–XIX w.

Przykładowe publikacje:
Athens, The Athens Institute for Education and Research, 2012, www.atiner.gr/papers/HIS2012-0318.pdf [dostęp: 5 V 2016].
Justyn Pranajtis, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 256–257.
Niezłomny obrońca wiary, gorliwy duszpasterz i odważny profesor. Arcybiskup Jan Cieplak (1857–1926), w: Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, s. 345–362.
Roman Catholic Theological Education in Russia. Case of Roman Catholic Academy of St. Petersburg (1842–1918), w: ATINER`s Conference Paper Series, ed. Gregory T. Papanikos.
Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu. 1842–1918, Lublin 2007, s. 319.
Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu między lojalnością polityczną a wiernością wobec Kościoła (1842–1918), w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, t. 1, red. U. Cierniak, Częstochowa 2010, s. 219–228.
Źródła do dziejów Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015, s. 297–314.

Maciej Zakrzewski
dr
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Zainteresowania badawcze:
Historia doktryn politycznych, polska myśl polityczna XIX i XX w.

Wybrane publikacje:
Redakcja pracy Między realizmem a apostazją narodową. Orientacja w polskiej myśli politycznej, Kraków 2015.

Monika Zamachowska
dr nauk medycznych
Katedra Historii Medycyny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Ewa Ziółkowska
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Zainteresowania badawcze:
Polacy w krajach ZSRR, dawniej i dziś, media, kultura, edukacja, dziedzictwo kulturowe, polskie miejsca pamięci narodowej, wybitni Polacy.

Wybrane publikacje:
Architekci Petersburga i Warszawy – uczniowie Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych, „Przegląd Wschodni”, tom 12, z. 3(47).
Petersburg po polsku, Warszawa 2011.
Polacy w Petersburgu, autorska wystawa.

Benedykt Żurek
doktorant w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji