A A A

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Encyklopedii Polski Petersburg

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Encyklopedii Polski Petersburg.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafiki nie posiadają opisów alternatywnych
 • Brak informacji o otwarciu strony w nowym oknie
 • Brak aktualnej mapy strony
 • Przy powiększeniu strony do 200% wymagane jest scrollowanie
 • Złożony element graficzny nie ma poszerzonego opisu

Wyłączenia

 • - na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848):
 • - wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020
 • - wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Krawczyk.
 • E-mail: d.krawczyk@mck.krakow.pl
 • Telefon: 12 424 28 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Piotr Bąk
 • Adres: Rynek Główny 25, 30-008 Kraków
 • E-mail: p.bak@mck.krakow.pl
 • Telefon: 12 42 42 827

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń budynku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie jest przyjazna dla osób z  trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Dojście do budynku ma wymaganą szerokość min. 1.5 m. Brak elementów ruchomych i stałych barier. Do drzwi wejściowych prowadzi niewielka pochylnia.
Po prawej stronie drzwi znajduje się wideodomofon dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony.

PĘTLE INDUKCYJNE

W budynku zamontowane są stanowiskowe pętle indukcyjne, które znajdują się:

 • Portiernia
 • Galeria – stanowisko do obsługi klientów/księgarnia
 • Biblioteka

BARIERY W PRZESTRZENI 

Zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych w budynku jest wolna od barier. Wyjątek stanowią: 

 • trzy stopnie prowadzące do szatni oraz dwa stopnie prowadzące na podest w sali konferencyjnej (parter), 
 • dwa schodki w widokowej sali konferencyjnej (oficyna piąte piętro),  
 • schody wiodące na kładkę łączącą dwie części budynku (trzecie piętro – budynek główny/czwarte piętro oficyna).

WINDY OSOBOWE

Wszystkie pozostałe miejsca dostępne są z poziomu terenu/parteru za pomocą dwóch wind osobowych znajdujących się w budynku głównym oraz w oficynie.  Za ich pomocą można się dostać na wszystkie kondygnacje użytkowe tj. Galeria, Biblioteka, oraz piwnice zabytkowe. Przed windami znajdują się przestrzenie manewrowe o odpowiednich rozmiarach. 

TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami (piętro pierwsze – Galeria, parter – foyer Sali Konferencyjnej, oraz Biblioteka – trzecie piętro oficyny). Posiadają one wymagane rozmiary i przestrzeń manewrową. 

WSPARCIE

Ze względu na znaczne rozmiary budynku oraz liczne ciągi komunikacyjne – przestrzeń może być trudna do samodzielnego poruszania się (w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych). W tym celu, nasza obsługa zapewnia wsparcie w poruszaniu się po obiekcie – prosimy o poinformowanie o takiej potrzebie podchodząc do portierni, która mieści się ok. 15m w głąb korytarza, po prawej stronie. W celu ułatwienia dotarcia do portierni zainstalowana została ścieżka naprowadzająca, która zaczyna się za drzwiami wejściowymi do budynku.

MIEJSCA WYPOCZYNKU:

W przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości (wejście główne, hall) budynek posiada miejsca wypoczynku: krzesła (z podłokietnikami ułatwiającymi wstanie czy przesiadanie się).

Koordynator dostępności:

Daniel Krawczyk
E-mail: d.krawczyk@mck.krakow.pl
Tel./SMS 784 032 228, 12 424 28 32

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich form kontaktu na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji