A A A

Autorzy


Iwona Arabas
dr hab., prof. Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

Zainteresowania badawcze:
Rola gabinetów osobliwości jako protomuzeów nauki i znaczenia dla polskiego przyrodoznawstwa gabinetu historii naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej (dokumentacja odnaleziona w Archiwum RAN w Sankt Petersburgu). Tradycyjne lecznictwo współczesnej Japonii.

Wybrane publikacje:
Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006 (rozdział dotyczący A. Leśniewskiej), s. 245–258.
“Blazing the Trail” – Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, http://www.histpharm.org/40ishpBerlin/L04F.pdf [dostęp: 23 V 2016], s. 1–6.
Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, w: Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę, Ciechanowiec 2011, s. 9–27.

Stefan Ciara
dr hab., profesor emeritus

Zainteresowania badawcze:
Historia Polski XVII w.; dzieje Lwowa, zwłaszcza jego środowisk naukowych, w XIX–XX w.; nauki pomocnicze historii, szczególnie archiwistyka i jej historia.

Wybrane publikacje:
Stanisław Ptaszycki – ambasador polskiej nauki nad Newą, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski , Pułtusk 2014, s. 193–201.

Edward Czapiewski
prof. zw., Dolnośląska Szkoła Wyższa we WrocławiuZainteresowania badawcze:
Stosunki polsko-rosyjskie, historia Rosji, biografia Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Wybrane publikacje:
Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wrocław 2000.

Jan Engelgard
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości)Zainteresowania badawcze:
Historia najnowsza, XIX–XX w., Narodowa Demokracja.

Wybrane publikacje:
Roman Dmowski 1864-1939 (album), Warszawa-Stalowa Wola 2014.
Roman Dmowski wobec Rosji, w: Myśl polityczna Romana Dmowskiego, Warszawa 2009.
Portrety uczestników Polskiego Zjazdu Politycznego w Moskwie w 1917 roku, w: Archiwum Narodowej Demokracji, t. 2, Warszawa 2014.

Kinga Anna Gajda
dr, Instytut Europeistyki Uniwersytetu JagiellońskiegoZainteresowania badawcze:
Prowadzi serwis kompetencji międzykulturowych Instytutu Europeistyki i nadzoruje prace uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej. Pracuje ze studentami i licealistami, czasami z gimnazjalistami. Prowadzi badania nad aktywnymi i kreatywnymi metodami nauczania zarówno formalnego, jak i nieformalnego, które promuje. Koordynuje i partycypuje w wielu krajowych i międzynarodowych projektach dydaktycznych i badawczych dotyczących szeroko pojętej edukacji. Jest redaktorką i autorką podręczników dla młodzieży oraz scenariuszy lekcji.

Bartłomiej Garczyk
dr, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZainteresowania badawcze:
Historia i kultura Rosji i ZSRR, radziecka polityka narodowościowa, dzieje Polonii w Rosji.

Wybrane publikacje:
300-lecie Petersburga w polskiej literaturze historycznej, w: Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, red. M. Kosman, Poznań 2011.
Aleksander Lednicki – wybitny polski adwokat, polityk i społecznik w imperium rosyjskim, w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, red. P. Majer, M. Seroka, K.M. Wojciechowski, Olsztyn 2012.
Ethnic structure of St. Petersburg–Petrograd–Leningrad in the period of 1703–1991, „Studia Historiae Oeconomicae”, Poznań 2013, Vol. 31.
Музыкальный салон Марии Шимановской в Петербурге, w: Россия-Польша. Два аспекта европейской культуры. Сборник научных статей XVIII царскосельской конференции, СПБ 2012.
Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703–1917, Poznań 2015.
Polacy w Piotrogrodzie-Leningradzie w latach 1917–1941, „Przegląd Wschodni” 2014, t. 14, z. 1.
Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917–1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu, Poznań 2011.
Rozwój kultury mniejszości narodowych Petersburga po 1991 roku – zarys problematyki, w: Rue de tolérance – kartka z dziejów miasta nad Newą, w: Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, red. G. Błaszczyk, P. Kraszewski, Poznań 2010.
Сборник материалов международной научно-практической конференции „Гуманитарная культура как фактор успиешного развития личности”, Брянск 2013.

Robert Gawkowski
dr, Archiwum Uniwersytetu WarszawskiegoZainteresowania badawcze:
Historia sportu, historia edukacji polskiej.

Wybrane publikacje:
Biogram M. Michałowicza w piśmie uczelni, „UW” 2011, nr 54.
Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Lekarze akademiccy w służbie sportu w 20-leciu międzywojennym, w: Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2009.

Henryk Głębocki
dr hab., Instytut Historii Uniwersytetu JagiellońskiegoZainteresowania badawcze:
Historia wieloetnicznego imperium rosyjskiego i sowieckiego, stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich oraz Europy Wschodniej w XIX i XX w.

Wybrane publikacje:
Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856–1866, Kraków 2000.
A Disastrous Matter. The Polish Question in the Russian Political Thought and Discourse of the Great Reform Age 1856–1866 (seria Jagiellonian Studies in History), Kraków 2016 (e-book; wydanie papierowe: Kraków 2017). (Zaktualizowana i uzupełniona wersja książki: Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856–1866, Kraków 2000).
Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Kraków 2006.
„Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hrabia Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012.

Marek Herma
prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zainteresowania badawcze:
Rosja w polityce międzynarodowej w XIX–XX wieku, Polacy w rosyjskiej Marynarce Wojennej, I wojna światowa, dzieje Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej.

Wybrane publikacje:
Pod banderą św. Andrzeja: rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914-1917, seria Prace Monograficzne, Akademia Pedagogiczna, nr 340, Kraków 2002, s. 162.
Polacy – oficerowie Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w walkach podczas pierwszej wojny światowej, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2015, nr 1, s. 154-166.
Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917, seria Prace Monograficzne, Uniwersytet Pedagogiczny, nr 561, Kraków 2010, s. 625.


Roman Jurkowski
dr hab., Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zainteresowania badawcze:
Dzieje ziem zabranych i polska myśl polityczna na tych obszarach w XIX i na początku XX w.; stosunki polsko-rosyjskie w XIX w.; Polacy, Litwini, Białorusini, Żydzi na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przykładowe publikacje:
Было ли возможным сотрудничество польских и русских помещиков- землевладельцев в 9 западных губерниях во время выборов в І–ІV Государственные думы и в Государственный совет в 1906, 1909, 1910 и 1913 годах? „Таврические чтиения” 2011, Актуальные проблемы истории парламентаризма. Международная научная конференция, Санкт Петербург 2012, с. 51–62.
Jeszcze o „paradoksach” imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym, „Echa Przeszłości” 2013, R. 14, s. 93–107.
Польские депитаты Государственного Совета против попытков П. А. Столыпина введения в 1906 году земств в западных губерниях, „Таврические чтения 2012”, Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная Научная Конференция, С. Петербург, Таврический дворец, 19 октября 2012. Сборник Научных.статей, СПб.: Издательство „Элексис” 2013, Ч. 2. с. 80–93.
Successes and Failures. Polish Landowners from the Nine Western Provinces in the Elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906–1913, Olsztyn 2010, s. 152.
Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i
Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009, s. 514.


Aleksander Kałmykow
dr nauk historycznych, Państwowe Muzeum Historii Politycznej Rosji, PetersburgZainteresowania badawcze:
Historia polityczna Rosji końca XIX – początku ХХ w., innowacyjne metody aranżacji ekspozycji w muzeach o profilu historycznym.

Wybrane publikacje:
Posłowie Królestwa Polskiego w Dumie Państwowej. Z historii obecności Polaków w życiu politycznym Rosji i Petersburga, w: Petersburg i Polska. Zbiór esejów pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa, Kraków 2016, http://www.polskipetersburg.pl/zbior-esejow [dostęp: 12 X 2017].


Małgorzata Karpińska
dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania badawcze:
Historia społeczna XIX w., historia parlamentaryzmu polskiego, historia kobiet.

Wybrane publikacje:
„Przy świetle dziennym obnażanie kobiety”. Kobieta w oczach polskiego fizjonomisty w XIX w., w: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytm życia, rytm codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – Jedna przestrzeń, Kraków 2015.
Ziemie polskie [po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie. Królestwo polskie i zabór rosyjski – do 1831 roku], w: Historie Polski w XIX wieku, t. 2, Historie polityczne, cz. 1, Warszawa 2013.


Mariusz Kulik
dr, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Zainteresowania badawcze:
Polacy w Cesarstwie Rosyjskim, Rosjanie w Królestwie Polskim w XIX w., Polacy w armii rosyjskiej w XIX i na początku XX w., udział Polaków w konfliktach zbrojnych prowadzonych przez Rosję w XIX w.

Wybrane publikacje:
Akademicki system kształcenia w armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 271–286.
Motywacje Polaków wstępujących do rosyjskich szkół wojskowych (1865–1914), w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli. „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 167–185.
Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Warszawa 2008.
Поляки в русском офицерском корпусе во время первой мировой войны, w: Первая мировая война – пролог XX века, ред. Е. Сергеев, т. 2, Москва 2015, с. 181–186.


Jarosław Kurkowski
dr, Instytut Historii Nauki PAN

Zainteresowania badawcze:
Historia kultury XVII-XVIII w.

Wybrane publikacje:
Dzieje Rosji w piśmiennictwie doby stanisławowskiej. Część I: do pierwszego rozbioru, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 199-240.


Ryszard Mielczarek
dr, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Zainteresowania badawcze:
Pierwsze pokolenie polskich ludzi morza, którzy tworzyli podstawy gospodarki morskiej II RP.

Wybrane publikacje:
R. Mielczarek, A.M. Pożarski, Aleksander Ignacy Rokicki (1866–1916), doktor medycyny, flagowy lekarz – generał major floty rosyjskiej, „Nautologia” 2015, nr 152.
Czesław Małyszewicz (1876–1929), pracownik administracji morskiej, „Przegląd Morski” 2004, nr 7–8.
Inż. kmdr. Mikołaj Berens (1881–1944), „Biuletyn Historyczny” 1987, nr 10, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Kpt. Mar. Rez. Feliks Paweł Rostkowski (1892–1981), „Biuletyn Historyczny” 2003, nr 18, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Szawernowski Włodzimierz Kajetan (1872–1944), inżynier, „Polski Słownik Biograficzny” 2010, s. 193.
Witold Panasiewicz (1875-1959), oficer Marynarki Wojennej i Handlowej, pracownik administracji morskiej, „Przegląd Morski” 1987, nr 9.


Anna Mistewicz
Muzeum Narodowe w Warszawie

Zainteresowania badawcze:
Konserwacja zabytków metalowych i emaliowanych, historia pierwszego stałego mostu w Warszawie - mostu Kierbedzia (zabezpieczenie i ekspozycja jago zachowanych fragmentów).

Przykładowe publikacje:
A. Mistewicz i in., Dwa Mosty Warszawy. 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego, Two Bridges of Warsaw. 150 Years of Kierbedź Bridge & 100 Years of Poniatowski Bridge, Miasto Stołeczne Warszawa 2014.


Franciszek Nowiński
dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego

Zainteresowania badawcze:
Szeroko rozumiane dzieje Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem XIX–XX w.; Uniwersytet Petersburski i związani z nim Polacy, zarówno studenci, jak i wykładowcy; Syberia i zesłania Polaków w XIX w., prawne aspekty zesłań, warunki życia na zesłaniu, działalność Kościoła katolickiego na Syberii, udział Polaków w badaniach naukowych Syberii i działalność gospodarcza.

Przykładowe publikacje:
Elity Petersburga wobec działań koalicji antyrosyjskiej na Bałtyku w okresie wojny krymskiej, w: Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej, red. F. Apanowicz i Z. Opacki, Gdańsk 2006, s. 33–58.
Geneza zaburzeń studenckich na Uniwersytecie Petersburskim w 1861 r., „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 6, s. 87–96.
Korpus Morski w Petersburgu i jego polscy absolwenci, w: Pomorze, okno na świat. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. A. Paner i M. Kosznicki, Gdańsk 2002, s.145–171.
Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 3, s. 19–34.
Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832–1884, Wrocław 1986.
Polacy w Uniwersytecie Petersburskim przed Powstaniem Styczniowym, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 587–616.
Polscy profesorowie na Uniwersytecie Petersburskim w XIX w., „Przegląd Humanistyczny”, 1985, nr 11–12, s. 41–52.
Uniwersytet Petersburski w systemie szkolnictwa uniwersyteckiego Rosji (do lat 80-tych XIX w.), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 27, s. 37–57.


Zbigniew Opacki
prof. dr hab., Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Zainteresowania badawcze:
Polska i rosyjska myśl polityczna XIX i XX w.; stosunki polsko-rosyjskie w XIX-XX w.; historia nauki i instytucji naukowych Polski i Rosji.

Wybrane publikacje:
Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, Gdańsk 2013.
Контакты научных кругов Кракова с российскими учеными в конце XIX-начале XX в. / Российско-польские научные связи в XIX-XX вв., Москва 2003.
Marian Zdziechowski a emigracja rosyjska - kontakty, opinie, refleksje, w: Emigracja rosyjska. Losy i idee, Łódź 2002.
Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914-1938, Gdańsk 2006.
Rosja w historii Mariana Zdziechowskiego, w: Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Rosja i Zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku.
W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku, Gdańsk 1996.


Andrzej Skalimowski
dr, Instytut Historii Nauki PAN

Zainteresowania badawcze:
Architektura polska i rosyjska, odbudowa Warszawy, losy polskich inteligentów po 1910 r.


Tamara Smirnowa
dr hab. nauk historycznych
Państwowy Uniwersytet Aerokosmicznej Instrumentacji, Wydział Humanistyczny, Katedra Historii i FilozofiiZainteresowania badawcze:
Historia i kultura wielonarodowościowego Petersburga.

Wybrane publikacje:
Национальность – питерские. Национальные меньшинства Петербурга и Ленинградской области в ХХ веке, Санкт-Петербург 2002.
Польские общества в Санкт-Петербурге: к онец XIX – начало XX века, Санкт-Петербург 2013.
Крамольный Домпросвет. Польские культурные организации в Ленинграде, w: Родина, Москва 2003, nr 3.
Польские клубы и Дом просвещения в Петрограде-Ленинграде в советский довоенный период, w: Восточная Европа: концерт культур. Материалы III Международной научной конференции, Санкт-Петербург 2004, С. 181–189.
Поляки Петербурга в начале ХХ века как часть городского социума, w: Краков и Санкт-Петербург. Наследие столичности, Краков 2009, c. 117–137.
Szkoły dla mniejszości narodowych w Piotrogrodzie – Leningradzie (1918–1938), w: Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700–1939, Wrocław 1998, s. 343–352.
Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie / Поляки в советском довоенном Ленинграде, w: „Polonica Petropolitana”, vol. VII, Санкт-Петербург 2006, с. 100.
„Sokół Polski” w Petersburgu. Historia widoczna / Сокол Польский в Петербурге: зримая история, Санкт-Петербург 2008, с. 76, илл.
Rola polskich stowarzyszeń w życiu społecznym Sankt Petersburga początku XX wieku, w: Kraków i Sankt Petersburg. Dziedzictwo stołeczności, Kraków 2009, s. 103–121.


Renata Suchowiejko
prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut MuzykologiiZainteresowania badawcze:
Polsko-rosyjskie związki muzyczne w XIX i 1. poł. XX w.
Renata Suchowiejko jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Metodologii i Historii Muzyki XIX–XXI wieku w Instytucie Muzykologii UJ. Tamże uzyskała doktorat (1997) i habilitację (2006). W latach 2008–2012 była dyrektorem tego instytutu. Jej praca doktorska Cechy stylistyczne sonat na skrzypce i fortepian uczniów Césara Francka została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1998). Studia doktoranckie odbyła też na Université de Tours, uzyskując Diplôme d'Études Approfondies (1995). Była stypendystką The Kościuszko Foundation, The Sasakawa Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, DAAD, Fondation Nadia et Lili Boulanger, a także Rządu Francuskiego i Rządu Belgijskiego. Brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym Musical Life in Europe 1600-1900 pod auspicjami European Science Foundation. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Wykładała gościnnie w Paryżu, Brukseli, Bloomington, Weimarze, Lipsku, Ołomuńcu, Kownie, Petersburgu i Moskwie. Była kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN i NPRH. Obecnie uczestniczy w projekcie zespołowym w ramach Visegrad Grants oraz prowadzi badania własne w projekcie NCN (OPUS 12). Jest ekspertem Komisji Europejskiej w Programie „Horyzont 2020”.
W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się historia muzyki XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wiolinistyki i zjawiska wirtuozostwa instrumentalnego. Opublikowała wiele artykułów na ten temat, a także dwie monografie dotyczące twórczości i sztuki wykonawczej Henryka Wieniawskiego (Poznań, 2005 i 2011) oraz edycje krytyczne jego dzieł. Prowadzi również badania nad obecnością polskiej muzyki i muzyków w Europie w XIX i XX w., skupiając się na kontaktach polsko-francuskich i polsko-rosyjskich. W 2016 r. zainicjowała polsko-rosyjski projekt inwentaryzacji i dokumentacji źródeł: Muzyczne polonika w bibliotekach i archiwach Moskwy. Zajmuje się też działalnością popularyzatorską, występując na wykładach-koncertach organizowanych przez Instytut Polski w Moskwie. Dotychczas odbyły się: Michał Kleofas Ogiński – polityk i dyplomata, który przypadkiem stał się kompozytorem (Muzeum Prokofiewa), Maria Szymanowska „Pierwsza Fortepianistka Ich Wysokości Cesarzowych” (Muzeum Goldenweisera), Bracia Wieniawscy i Rosja (Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego).

Wybrane publikacje:
Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, Poznań 2005.
Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, Poznań 2011.
Henryk Wieniawski’s Concert Performances in Russia, „Fontes Artis Musicae”, January–March 2011.
Henryk Wieniawski – ostatni wirtuoz romantyzmu, film dokumentalny (scenariusz i współrealizacja), Polskie Wydawnictwo Audiowizualne 2006.
Album Musical Marii Szymanowskiej / Album Musical de Maria Szymanowska, Kraków–Paryż 1999.
Podróże artystyczne Marii Szymanowskiej. Analiza źródeł, w: Chopin w kręgu przyjaciół, Warszawa 1999.
Muzyczne wpisy w sztambuchu Heleny z Szymanowskich Malewskiej. Rękopis MAM 962 ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, w: Muzyka jest zawsze współczesna, Kraków 2011.
Between the salon and the concert hall. Maria Szymanowska’s artistic career from behind the scenes, „Musica Iagellonica” 2012, vol. 6.
Referaty na konferencjach naukowych (materiały w druku): The Music Library of Count Michał Kleofas Ogiński in the Collections of the Russian State Archive of Ancient Documents, Congress IAML, Ryga 2017; Кароль Шимановский и Павел Коханьский в поисках новой колористики и выразительности в исполнительстве на скрипке: «Мифы» для скрипки и фортепиано ор. 30 и Первый скрипичный концерт op. 35, Kongres Towarzystwa Teorii Muzyki, Moskwa 2017.


Inessa Swirida
dr hab. nauk historycznych
dr historii sztuki
Główny pracownik naukowy, Instytut Slawistyki, Rosyjska Akademia Nauk

Zainteresowania badawcze:
Nowożytna kultura europejska, teoria i historia sztuki; międzynarodowe kontakty artystyczne.

Wybrane publikacje:
Badania zbiorowe pt. Славянский мир, w tym: Человек в контексте культуры, Москва 1995; История и культура, Москва 1997: Натура и культура, Москва 1999; Культура и пространство, Москва 2004; Ландшафты культуры, Москва 2007; 
Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве XVIII – середина XIX в. Очерки, Москва 1999.
Польская художественная жизнь конца XVIII – первой трети века, Москва 1978.
Сады Века философов в Польше, Москва1993.
Метаморфозы в пространстве культуры [Metamorfozy w przestrzeni kultury], Москва 2009.


Tomasz Szwaciński
dr, Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

Zainteresowania badawcze:
Historia zbiorów polskich w Rosji, stosunki polsko-rosyjskie w XVIII w.

Wybrane publikacje:
Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej. Postawienie Problemu, „Kwartalnik Historyczny” 2011, R. 118, 2011, z. 1, s. 47–83.
Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie kryzysu ostrogskiego, „Kwartalnik Historyczny” 2012, R. 119, z. 1, s. 31–65.
Rosyjsko-brytyjskie stosunki dyplomatyczne na sasko-polskim gruncie w przededniu pruskiej agresji. Heinrich Iwanowicz Gross a David Murray wicehrabia Stormont (czerwiec-sierpień 1756), „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXII, 2015, nr 3, s. 475-508.

Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich, „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, 4/I, 2016,
s. 47-83


Dariusz Tarasiuk
dr hab., Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zainteresowania badawcze:
Polacy w imperium rosyjskim w latach I wojny światowej.

Wybrane publikacje:
Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.

 Maciej Zakrzewski
dr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Zainteresowania badawcze:
Historia doktryn politycznych, polska myśl polityczna XIX i XX w.

Wybrane publikacje:
Między realizmem a apostazją narodową. Orientacja w polskiej myśli politycznej (red.), Kraków 2015.


Monika Zamachowska
dr nauk medycznych, Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum


Zofia Zielińska
prof., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania badawcze:
Stosunki polityczne polsko-rosyjskie w XVIII w.

Wybrane publikacje:
Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752, Warszawa 1983.
Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001.
Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012.
Correpondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), Kraków 2015.


Ewa Ziółkowska
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Zainteresowania badawcze:
Polacy w krajach ZSRR, dawniej i dziś, media, kultura, edukacja, dziedzictwo kulturowe, polskie miejsca pamięci narodowej, wybitni Polacy.

Wybrane publikacje:
Architekci Petersburga i Warszawy – uczniowie Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych, „Przegląd Wschodni”, tom 12, z. 3(47).
Petersburg po polsku, Warszawa 2011.
Polacy w Petersburgu, autorska wystawa.


Benedykt Żurek, 
doktorant, Zakład Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej witryny. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
Akceptuję
Więcej informacji